Stratejik Plan

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ STRATEJİK PLAN

MİSYON

 

Merkezimizin beş temel görevi yönetmeliğimiz tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:

–          Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve milli kültür, ülkü ve değerleri etrafında bütünleştirici araştırma ve incelemeler yapmak,

–          Türklüğü, Türk milletini, Türk vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak; konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek,

–          Yapılan araştırma ve incelemelerde elde edilen sonuçları çeşitli vasıtalarla yaymak,

–          Yukarıda belirtilen konularda yurt dışında ve yurt içindeki öğrenim kurumları dahil kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek,

–          Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarında okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini verecek öğretim elemanlarının organizasyonunu yapmak.

VİZYON

Cumhuriyetimizin gelecekte sahibi olacak üniversite gençliğine Atatürk ilke ve inkılâplarını öğretmek ve gençliğin Atatürkçü düşünce ile donanmasına yardımcı olmak.

KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Amaç: Akademik ve idari hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda halka yönelik aydınlanma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi.

Hedef: Kurumsal yapının 5 yıllık süreçte tamamlanması.

Strateji: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin öğretim elemanları üzerinde bulunan ders yüklerinin hafifletilmesi ve öğretim elemanının araştırmalara daha fazla vakit ayırması;

Hedef: Bunu gerçekleştirmek için Merkezimizin en az yedi okutmanla faaliyet göstermesi.

Strateji: Sözleşmeli olarak çalışan idari personelimizin hizmetiçi eğitimlere katılımını sağlayarak mesleki tecrübesinin arttırılmasının sağlanmasına çalışılması.

ARAŞTIRMA ÜRÜNLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Amaç: Araştırma potansiyelinin arttırılması ve çağdaş araç ve yöntemlerine sahip olmak.

Hedef: Öğretim elemanlarının Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk İlkeleri konularında makale, tebliğ, radyo konuşmaları ve konferanslara katılımlarının teşviki edilmesi.

Hedef: Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılarak tecrübe kazanmalarını sağlamak.

Strateji: Merkezimiz bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Antalya Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, Dış Politika konularında sempozyum ve paneller düzenlenmesi.

Strateji: Merkezimiz tarafından altı ayda bir yayınlanacak bir ulusal hakemli derginin çıkarılması ve bu dergide Merkezimiz okutmanları tarafından da makaleler yayınlanması.

Strateji: Antalya tarihi üzerinde, ilkini 18-19 Aralık 2003 tarihinde ve ikincisini 22-24 Kasım 2007 tarihinde yaptığımız (dört yılda bir) “20. Yüzyılda Antalya” Sempozyum kitabının basılmasının sağlanması (ilki basılıp, dağıtımı gerçekleştirilmiştir).

Strateji: Proje kapsamında merkezimiz öğretim elemanlarının katılımıyla bir Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi kitabının yazılması ve bu kitabın Üniversitemiz öğrencilerine okutulması.

Strateji: Proje kapsamında akademik nitelikte bir Antalya ansiklopedisinin yazılması.

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç: Eğitim-öğretim ile ilgili geliştirme çalışmalarının çağdaş bir yapıya oturtulması.

Strateji: Araştırma ürünlerinin geliştirilmesi konusunda da belirtildiği üzere bir Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi kitabının yazılması neticesinde üniversitemiz merkez kampusu ve ilçelerde bulunan birimlerde ortak bir müfredatın uygulanmasının sağlanmasına çalışılması.

Strateji: Y.Ö.K.’nun talimatları doğrultusunda, ders müfredatında veya düzenleyeceğimiz aydınlanma konferanslarında; Nevruz, asılsız Ermeni soykırımı iddiaları, irticai faaliyetler, asılsız Süryani soykırımı iddiaları, Kıbrıs, Batı Trakya Türk azınlığı, ülkemizde bulunan azınlıklar, bölücü ve yıkıcı faaliyetler, PKK terör örgütünün hain amaçları, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı, Orta Asya Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar’da ülkemizin hedeflediği stratejiler, iç ve dış tehditler, misyonerlik faaliyetleri konularına yer vererek gerek öğrencilerimizin, gerek halkımızın aydınlanmasının sağlanması.

Strateji: Sınavlarda öğretim elemanının inisiyatifi doğrultusunda bir komisyon tarafından hazırlanan test sorularıyla merkezi bir sınav sistemine geçilmesi için çalışmalar yapmak.

Strateji: Öğretim elemanlarının öğrencilerle yakın diyalog içerisinde bulunmasına çalışmak.

Strateji: Öğrencilerimize dönem başında verilen bibliyografya da Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olmayan ve bilimsel nitelik taşımayan ders kitaplarına yer verilmemesi.

Strateji: Öğrencilerin Atatürkçü düşünce etrafında birleşmelerini sağlamak amacıyla Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün daha etkin ve katılımcı etkin bir şekilde çalışmasına katkıda bulunmak

Strateji: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde anlatılan konularda ayrıntılara girilmesi ve yeni kitapların tanıtılması suretiyle öğrencilerin yeni bilgilerle donanmasının sağlanması.

Strateji: Yaklaşık 5000 kitaba sahip merkezimize ait ihtisas kütüphanesinin kitap koleksiyonunun tamamıyla bilgisayar ortamına geçirilmesini sağlamak ve hizmet sunmak.

Strateji: Araştırmalarımıza katkı sağlamak amacıyla ulusal gazeteler ile Antalya yerel gazetelerinin mikro filmlerini ve ilgili teçhizatı satın alarak bir mikrofilm ünitesi oluşturmak.

Strateji: Merkezimiz kütüphanesine yeni kitaplarla belge koleksiyonları alınmasını sağlamak.

Strateji: Merkezimizin koordinasyonunda, çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Atatürkçü düşünce ile Türk kültüründen ve ulusal değerlerden uzaklaşmaması, aynı zamanda Avrupa’da etkin bir Türk lobisi oluşturabilmek amacıyla Üniversitemiz bünyesinde bir ay süreli sertifikalı kurslar açılması ve bu kurslarda Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Türkiye coğrafyası, Türk dili derslerinin yetkin kişilerce verilmesi.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Amaç: Merkezimizin daha etkin çalışması için gerekli personelin sağlanmasına çalışılması.

Hedef: İhtiyacın beş yıllık periyotta sağlanması.

Strateji: Bir sözleşmeli eleman kadromuza bir personelin daha katılmasını sağlamak.

Strateji: Toplam dört olan okutman kadro sayımıza üç ilave kadro daha katılması.

Strateji: Bir sözleşmeli elemandan oluşan personelimizin hizmetiçi eğitimlerle meslek bilgisinin geliştirilmesinin sağlanması ve şartları uygunluk taşıdığında kadrolarında iyileştirmeye gidilmesi.

Strateji: Öğretim elemanlarının araştırma projeleri yapmalarının teşvik edilmesi

ALTYAPI ve FİZİK ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç: Merkezimizin on yıllık bir süreç neticesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Hedef: Üniversitemiz bünyesinde bütün enstitülerin yer alacağı bir binanın projelendirme çalışmalarının yapılması için çalışmak.

Hedef: Personelimizin daha rahat çalışmasının sağlanabilmesi maksadıyla mevcut fiziki yapının korunarak geliştirilmesi.

GİRİŞİMCİLİĞİN ve FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç: Gelirlerin arttırılması.

Hedef: Merkezimize ait bütçenin her yıl %20 oranında arttırılması.

Strateji: Merkezimiz yayınlarının (ders kitabı dahil) üniversitemiz adına satışa sunulması.

Strateji: Merkezimizin çeşitli alanlarda, özellikle Antalya ve Atatürk konusunda geniş katılımlı projeler yapması ve bunun planlanan zamanda gerçekleşmesine çalışmak.

PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Amaç: Öğrencilerin merkezimize ilgilerinin arttırılması.

Strateji: Öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinden beklentilerini her yıl anket yolu ile tespit edilmesi, bunun için uzman kişilerden faydalanma yoluna gidilmesi.

Strateji: Merkezimiz yönetim kurulunun bu güne kadar gerçekleştirdiği etkin çalışmaların bundan sonra da sürdürülmesi.

Strateji: Merkezimizin gerçekleştirdiği koordinasyonlarda yönetim kurulunun etkinliğinin aynı şekilde bundan sonra da sürdürülmesi.

Strateji: Akademik ve idari personelin kurumsal, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların ödüllendirilmesi.

Strateji: Sempozyumların ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi ve böylelikle ortak projelerin gerçekleştirilmesi.

Strateji: Sponsorluk uygulamasının gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak.

Strateji: Sivil toplum örgütleri ve medya ile ilişkilerin sürekli güncellenmesinin sağlanması.

Strateji: Üniversite radyosunda ile TRT 1 Antalya Radyosu ve diğer radyo ve televizyonlarda, yapacağımız etkinlikler konusunda aydınlatıcı roller üstlenmek.

TANINIRLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç: Merkezimizin mevcut imajının gözden geçirilmesi ve akademik kimliğin ön plana çıkarılması.

Strateji: Merkezimizin Atatürk’ün ismini taşıması münasebetiyle tanıtımını bu eksende sağlamak.

Strateji: Merkezimiz Web sayfasını sürekli güncellemek ve etkinliklerimizi duyurmak.

Strateji: üniversitemiz mensupları ile Antalya halkını etkinliklerimizden haberdar etmek.

Strateji: Etkinliklerimize halkımızın katılımını sağlamak maksadıyla görsel ve yazılı medyayla etkin bir şekilde iletişim kurmak.

Strateji: İlçelerdeki yüksekokullarda bulunan öğretim elemanı ve öğrencilerimizin katılımını sağlamak maksadıyla Üniversitemiz otobüslerini bu amaçla görevlendirmek.

Strateji: Bu suretle ilçelerle-Merkez kampüs arasındaki bağın güçlenmesini sağlamak.

Strateji: İlk kez bu yıl merkezimiz tarafından gerçekleştirilen “Atatürkçü Düşünceye Katkıda Bulunanlar” ödül töreninin bundan sonra da gelenekselleşerek sürdürülmesi.

Strateji: Başta ülkemizde bulunan üniversiteler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri, Ukrayna, Azerbaycan ve Makedonya’da bulunan üniversiteler olmak üzere çeşitli akademik kurumlarla kültürel işbirliği içerisinde bulunmak ve bu çerçevede ortak projeler yapmak.

MERKEZİMİZ İHTİSAS KÜTÜPHANESİ

Amaç: Merkezimizin kuruluş amacı doğrultusunda Atatürk İlkeleri, Türk Devrim Tarihi, Modern Türk Tarihi konularında uzmanlaşmayı sağlayacak yayın koleksiyonu, her türlü bilgi ve belgeyi öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerin hizmetine sunmaktır.

Hedef: Merkezimizin amaçları doğrultusunda yayın koleksiyonunu sağlamak, düzenlemek, araştırmacılara hazır bir vaziyete getirmektir.

Strateji: İhtisas Kütüphanesinin öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi  amacıyla Tarih alanında, özellikle Atatürk ve Türk Devrim Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularında koleksiyonunu sürekli olarak  güncellemek ve geliştirmek maksadıyla yeni yayınlar satın alabilecek ölçüde Merkezimiz payına ayrılan bütçenin arttırılması.

Strateji: İhtisas Kütüphanesinde bulunan yayın koleksiyonunun bilgisayar ortamına geçirilerek internet üzerinden sorgulama yapılabilecek sisteme geçilmesi (Yaklaşık 5000 kitaptan 2200 ü bilgisayar ortamına geçirilmiş olup süratle tamamlanmasına çalışılmaktadır).

Strateji: Antalya ve çevresinin tarihine ilişkin yayınlar satın alma ve bağış yöntemiyle kütüphanemize kazandırılarak “Yayın Dönem Antalya Tarihi” adıyla yeni bir koleksiyonun oluşturulması.

Strateji: Öğretim elemanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla ulusal gazetelerin mikro filmleri ve ilgili teçhizatın satın alınarak bir mikro film ünitesi oluşturmak.

Strateji Mikro film ünitesi oluştururken T.B.M.M. ve Milli Kütüphane ile iletişim kurarak teknik desteklerini sağlamak.

Eklenme tarihi :16.08.2022 11:29:11
Son güncelleme : 16.08.2022 11:29:11